Kit en Lijm

Algemene voorwaarden

 

 

 

 

 

 

artikel 1. Algemeen

 

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken een onlosmakelijk onderdeel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Cultieflex te Hoogvliet- Rotterdam, hierna te noemen: “Cultieflex”, en een Wederpartij waarop Cultieflex deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.Indien van deze voorwaarden door partijen schriftelijk wordt afgeweken is deze afwijking slechts van toepassing voor de desbetreffende overeenkomst en niet voor de daarop volgende overeenkomsten.

3.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Cultieflex, voor de uitvoering waarvan door Cultieflex derden dienen te worden betrokken.

4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Cultieflex en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8.Indien Cultieflex niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Cultieflex in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

9.Afspraken met personeel en/of derden werkzaam voor Cultieflex bindt Cultieflex niet, tenzij schriftelijk anders door haar bevestigd.


artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1.Alle offertes en aanbiedingen van Cultieflex.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product, de te verrichten werkzaamheden of diensten waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer algemeen beschikbaar is respectievelijk niet meer geleverd worden door Cultieflex.

2.Cultieflex kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reizen verblijf, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Cultieflex daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Cultieflex anders aangeeft.

5.Een samengestelde prijsopgave verplicht Cultieflex niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6.Indien een opdracht of een samenstel van opdrachten binnen 48 uur wordt/worden geannuleerd voorafgaand aan de dag (8.00 uur in de morgen) dat een aanvang met de werkzaamheden zullen plaatsvinden heeft Cultieflex het recht 50% van de begrote prijs voor de werkzaamheden aan de Wederpartij in rekening te brengen. Indien de opdracht of een samenstel van opdrachten eerder dan 48 uur voorafgaand aan de dag (8.00 uur in de morgen) dat een aanvang met de werkzaamheden zullen plaatsvinden wordt/worden geannuleerd, is Cultieflex 10% van de begrote prijs voor de werkzaamheden aan de Wederpartij in rekening te brengen, te vermeerderen met door Cultieflex ter zake gemaakte kosten, zoals aanschafkosten van materialen en en/of opslagkosten.


artikel 3. Contractsduur

1.Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Cultieflex derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Cultieflex dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2.Indien Cultieflex gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Cultieflex ter beschikking heeft gesteld.

3.Indien blijkt dat nadat Wederpartij Cultieflex heeft verzocht een aanvang te maken met de uitvoering van de werkzaamheden en dat de omstandigheden op de plaats waar deze werkzaamheden verricht moeten worden dusdanig zijn dat geen aanvang ermee gemaakt kan worden, komen reeds gemaakte kosten door Cultieflex voor rekening van Wederpartij.

4.Indien voordat de overeengekomen werkzaamheden of leveringen pas kunnen aanvangen wanneer de locatie alwaar deze werkzaamheden of levering uitgevoerd moeten worden hiervoor geschikt is gemaakt, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Wederpartij deze locatie in de betreffende staat heeft gebracht.

5.De overeengekomen werkzaamheden kunnen door Cultieflex in elk geval niet aanvangen voordat de locatie waar deze verricht dienen te worden voldoende leeg en schoon zijn. De temperatuur en vochtigheid dienen zodanig te zijn dat de volgens de overeenkomst te gebruiken producten aldus de bijbehorende productomschrijvingen en garantievoorwaarden van de leverancier(s), met goed gevolg gebruikt mogen worden. De te bewerken oppervlakten en naden, kieren of voegen dienen alvorens de werkzaamheden kunnen beginnen, voldoende schoon en droog te zijn. Indien omstandigheden als in deze paragraaf vermeld aanleiding vormen om de werkzaamheden op een later tijdstip aan te vangen, zal de termijn van de oplevering van het gehele werk overeenkomstig verlengen.

6.Voor zover sprake is van meerwerk, zal de termijn van de oplevering van het gehele werk verlengen overeenkomstig de hoeveelheid tijd die gemoeid is met de uitvoering van dit meerwerk.

7.Indien Cultieflex met Wederpartij een vaste opleverdatum overeenkomt, is Cultieflex niettemin te allen tijde gerechtigd om het werk op een later tijdstip op te leveren indien blijkt dat levertijden van toeleveranciers van Cultieflex langer blijken te zijn dan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze voorzienbaar was.

8.Indien Cultieflex met de Wederpartij, zijnde niet een natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een vaste prijs overeenkomt, dan is Cultieflex niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.


artikel 4. Levering

Oplevering geschiedt direct nadat de aangenomen of uit te voeren werkzaamheden klaar zijn. De Wederpartij is verplicht het werk bij oplevering te inspecteren. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met betrekking tot de keuring wordt de Wederpartij geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaardt.


artikel 5. Uitvoering

1.Cultieflex heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2.Cultieflex is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Cultieflex de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Cultieflex gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten van juridische bijstand) aan de zijde van Cultieflex daardoor direct of indirect ontstaan.


artikel 6. Wijziging overeenkomst

1.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij wordt gewijzigd kan dit consequenties hebben voor het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Cultieflex zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien nadat de overeenkomst is gesloten en van de zijde van Wederpartij wensen of eisen met betrekking tot het te verrichten werk of de te leveren zaken opkomen die niet reeds in de overeenkomst waren opgenomen of waarmee in de offerte of aanbieding geen rekening was gehouden en voor zover deze meerwerk inhouden, zal aan deze extra wensen of eisen door Cultieflex, voor zover door Cultieflex aanvaard, slechts op basis van nacalculatie invulling gegeven worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.Indien de overeenkomst nadrukkelijk wordt gewijzigd, daaronder begrepen bijvoorbeeld een aanvulling in de vorm van meerwerk, dan is Cultieflex gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Cultieflex bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Cultieflex op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst te beëindigen of ontbinden. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Cultieflex een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.


artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.Cultieflex is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Cultieflex ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Cultieflex kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Cultieflex bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Cultieflex kan worden gevergd.

3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Cultieflex op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Cultieflex de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.Indien Cultieflex tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Cultieflex gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Cultieflex gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Cultieflex, zal Cultieflex in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Cultieflex extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Cultieflex anders aangeeft.

8.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Cultieflex vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Cultieflex op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9.Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.


artikel 8. Overmacht

1.Cultieflex is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Cultieflex geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cultieflex niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Cultieflex of van derden daaronder begrepen. Cultieflex heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Cultieflex afdichtingen.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.Cultieflex kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.Voor zoveel Cultieflex ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Cultieflex gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


artikel 9. Betaling en incassokosten

1.Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Cultieflex aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Cultieflex aangegeven. Cultieflex is gerechtigd om periodiek te factureren.

2.Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 8% per maand, cumulatief en maandelijks te berekenen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.Cultieflex heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Cultieflex verschuldigde.

5.Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6.Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

 

artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1.Alle door Cultieflex in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Cultieflex totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Cultieflex gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2.Door Cultieflex geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Cultieflex veilig te stellen.


artikel 11. Garanties, onderzoek en reclames

1.De door Cultieflex te leveren zaken en verrichte werkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken en (kit)werkzaamheden aan zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Cultieflex kan in dat geval andere garanties andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken, typen kit daaronder begrepen, of uit te voeren werkzaamheden.

2.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt, voor zover niet schriftelijk anders is overeen gekomen, voor een periode van 5 jaren na factuur datum met afbouw van 20% per jaar, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Cultieflex verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, bijvoorbeeld een bepaald type kit, dan is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak wordt verstrekt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De bovengenoemde garantie gaat niet eerder in dan nadat het door Wederpartij aan Cultieflex uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde volledig is voldaan en de gedurende de uitvoering van de werkzaamheden door Cultieflex aan Wederpartij ter ondertekening aangeboden werkbonnen, door Wederpartij rechtsgeldig zijn ondertekend en in het bezit van Cultieflex zijn gekomen.

3.De garantie is niet van toepassing op werk, geleverd aan roerende of onroerende zaken die niet voldoen aan de eisen die daaraan door weten regelgeving worden gesteld dan wel die niet voldoen aan redelijke eisen die op basis van goed vakmanschap en actuele stand der techniek daaraan gesteld zouden moeten worden.

4.De garantie is eveneens niet van toepassing op kitwerkzaamheden verricht aan constructies die niet schoon en droog zijn, die niet voldoende diep en breed zijn of waarvan de voegflanken gebreken vertonen en Cultieflex deze omstandigheid heeft gemeld aan de Wederpartij en waarna de Wederpartij Cultieflex toch heeft opgedragen de werkzaamheden uit te voeren.

5.Voor zover Wederpartij wenst dat Cultieflex haar werkzaamheden uitvoert onder specifieke omgevingsomstandigheden (zoals bijvoorbeeld bepaalde temperatuur, luchtvochtigheid, mechanische belasting, druk of straling) en wanneer de leverancier van de te gebruiken kit op dit product geen garantie geeft indien deze wordt toegepast onder deze specifieke omstandigheden, heeft Wederpartij geen recht op garantie met betrekking tot het onder deze omstandigheden geleverde werk. Op werk, geleverd tijdens vorst of onder hoge luchtvochtigheid heeft Wederpartij in geen geval recht op garantie.

6.Wederpartij heeft in geen geval recht op garantie op door Cultieflex aangebrachte kitvoegen rondom putjes, afvoeren, kunststof baden, kunststof douchebakken, dilatatievoegen die smaller zijn dan 10 mm en breder dan 30 mm en voegen in galerijplaten die niet vrijgehouden worden van vuilinloop.

7.Wederpartij heeft geen recht op garantie met betrekking tot de Schimmelwerendheid van kitnaden.

8.Iedere vorm van garantie op kitnaden en geleverd werk komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit:

-onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;

-beschadiging;

-gebruik na de maximale levensduur of houdbaarheidsdatum;

-onjuiste opslag;

-onderhoud verricht door de Wederpartij en/of door derden zonder schriftelijke toestemming van Cultieflex .

-wijzigingen gerealiseerd door de Wederpartij of derden dan wel pogingen daartoe;

-daaraan, langs of doorheen de kitnaden of het geleverde werk andere zaken werden bevestigd die daaraan langs of doorheen niet bevestigd dien(d)en te worden of hadden mogen worden.

9.De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Cultieflex geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval, vorst, trillingen of temperaturen) et cetera.

10.De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Cultieflex te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Cultieflex te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Cultieflex in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Cultieflex in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en Cultieflex, voor zover de klacht gegrond is, daarnaast in de gelegenheid te stellen binnen 30 dagen na dat onderzoek het aan de klacht ten grondslag liggende gebrek te herstellen.

11.Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken of geleverde diensten en werkzaamheden.

12.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

13.Indien vaststaat dat een zaak of het geleverde werk gebrekkig is en dienaangaande tijdig schriftelijk is gereclameerd, dan zal Cultieflex de gebrekkige zaak of het gebrekkige werk binnen redelijke termijn vervangen of herstellen dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen.

14.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Cultieflex daardoor gevallen, voor rekening van de Wederpartij.

15.Elke garantieverplichting van Cultieflex vermindert telkens na verloop van een kalenderjaar te rekenen vanaf het moment waarop de garantie in werking trad met 20% (twintig procent). In geval Cultieflex uit hoofde van haar garantieverplichtingen herstelwerkzaamheden verricht ontstaat voor Wederpartij de verplichting een vooraf overeengekomen nieuw vooroud vergoeding aan Cultieflex te betalen op basis van reeds in rekening gebrachte bedragen.

16.Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzenden voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

17.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en weren jegens Cultieflex en de door Cultieflex bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.


artikel 12. Aansprakelijkheid

1.Indien Cultieflex aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.Indien Wederpartij een medewerker van Cultieflex dan wel derden die in opdracht van Cultieflex werk verrichtten aansprakelijk stelt, kunnen deze zich eveneens beroepen op alle bepalingen uit deze voorwaarden als ware zij partij bij de Overeenkomst.

3.Cultieflex is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Cultieflex is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.Indien Cultieflex aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cultieflexbeperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.De aansprakelijkheid van Cultieflex is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Cultieflex is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Cultieflex aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Cultieflex toegerekend kunnen worden en Cultieflex overeenkomstig artikel 11 sub j. in de gelegenheid is gebracht het gebrek te herstellen, alsmede redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6.Cultieflex is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, zoals schade tengevolge van lekkage, geluidshinder of schade tengevolge van onvoldoende of verminderde lucht of winddichtheid, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Cultieflex of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 13. Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken, geleverde of aangebrachte kitnaden daaronder begrepen, aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.


artikel 14. Vrijwaring

1.De Wederpartij vrijwaart Cultieflex voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Cultieflex toerekenbaar is.

2.Indien Cultieflex uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Cultieflex zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Cultieflex, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Cultieflex en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de Wederpartij.


artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cultieflex partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.De rechter in het arrondissement waarin de vestigingsplaats van Cultieflex gelegen is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Cultieflex het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Cultieflex behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Zet- en drukfouten voorbehouden, evenals typfouten in de webshop

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »